اندی هانت

اندی هانت

اندی هانت (گاهی اندرو هانت نیز خوانده می شود) نویسنده کتاب هایی در زمینه توسعه نرم افزار است. هانت در نوشتن کتاب " برنامه نویس پراگماتیک" ، ده کتاب و مقالات زیادی همکاری کرده و یکی از 17 نویسنده اصلی مانیفست "چابک" و بنیانگذاران اتحاد "چابک" است.

کتاب های اندی هانت

یادگیری و تفکر پراگماتیک