لوسی آدلینگتون

لوسی آدلینگتون

لوسی آدلینگتون (متولد: 1970، لندن، بریتانیا) مجموعه ای لذت بخش History Wardrobe از ارائه های لباس در زمینه را اجرا می کند که 200 سال از تاریخ زنان از طریق مد را در بر می گیرد. او در طول و عرض بریتانیا سفر می کند تا تاریخ را در مکان های سراسر کشور زنده کند.

کتاب های لوسی آدلینگتون

روبان قرمز