لزلی ریس

لزلی ریس

لزلی ریس مشاور نفرولوژیست کودکان در دانشگاه کالج لندن و بیمارستان گریت اورموند استریت برای کودکان NHS Trust، لندن، انگلستان است.

کتاب های لزلی ریس

کوچه ی پیشی ها


شب شده لالا کنیم


کوچه ی هاپوها


خرسک پیدا کنیم


بازی کنیم شاد باشیم


بریم جشن تولد


گم شده، پیداش کنیم


آتیشو خاموش کنیم


بپریم بالا، بپریم پایین


ماره ما رو خنک کرد