جان چارلز کریتندن

جان چارلز کریتندن

جان کریتندن (John C. Crittenden) مدیر موسسه بروک بایرز برای سیستم های پایدار، کرسی های تاور و محقق برجسته اتحادیه تحقیقات جورجیا در زمینه فناوری های زیست محیطی است.

کتاب های جان چارلز کریتندن

مبانی تصفیه آب