فدراسیون محیط زیست آب

فدراسیون محیط زیست آب

فدراسیون محیط زیست آب (WEF) یک سازمان فنی و آموزشی غیر انتفاعی است که بیش از 34000 عضو فردی و 75 انجمن عضو (MAs) را به نمایندگی از متخصصان کیفیت آب در سراسر جهان تشکیل می دهد. WEF که قبلاً به عنوان فدراسیون انجمن های فاضلاب و بعداً به عنوان فدراسیون کنترل آلودگی آب شناخته می شد و اعضای آن از سال 1928 از سلامت عمومی و محیط زیست محافظت می کردند. ; غنی سازی تخصص متخصصان آب؛ افزایش آگاهی از تأثیر و ارزش آب؛ و بستری برای نوآوری در بخش آب فراهم کند. اعضای WEF شامل کارشناسان و متخصصان در زمینه های زیر می باشند:

کتاب های فدراسیون محیط زیست آب