علی مشایخ صالحی

علی مشایخ صالحی

علی مشایخ صالحی متولد سال 1365، استادیار مهندسی بهداشت محیط گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود است.

کتاب های علی مشایخ صالحی