عمید راشدی

عمید راشدی

عمید راشدی، کارگردان، دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات نمایش است.

کتاب های عمید راشدی