استیون فاستر

استیون فاستر

استیون فاستر در دانشگاه های منچستر و لندن تحصیل کرد. او از سال 1988 در مدرسه گرامر منچستر، سیاست و اقتصاد تدریس کرده است، جایی که در حال حاضر سمت دستیار Surmaster را بر عهده دارد. استیو همچنین در گروه مطالعات فرادیواری دانشگاه منچستر و دانشگاه آزاد تدریس کرده است.

کتاب های استیون فاستر

ارتباطات سیاسی