بهادر زارعی

بهادر زارعی

بهادر زارعی متولد سال 1345، استادیار دانشکده جغرافیا، جغرافیای سیاسی، عضو کمیته سیاست داخلی کمیسیون سیاسی دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۹۲←۱۳۹۵، دارای دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، جغرافیای سیاسی ۱۳۷۸، M.S ، دانشگاه تهران ، جغرافیای سیاسی ۱۳۷۵، B.S ، دانشگاه خوارزمی ، جغرافیای انسانی ۱۳۶۵ می باشد.

کتاب های بهادر زارعی