رایان ام نیمک

رایان ام نیمک

رایان ام نیمک (Ryan M. Niemiec) یک مربی و مربی روانشناس دارای مجوز نویسنده است. او مدیر آموزش مؤسسه VIA در مورد شخصیت (www.viacharacter.org) یک سازمان غیرانتفاعی در سینسیناتی است که در آن کارگاه‌هایی را برای آموزش پزشکان در سراسر جهان در مورد علم و تمرین نقاط قوت شخصیت رهبری می‌کند.

کتاب های رایان ام نیمک