فائزه ارکان

فائزه ارکان

 دکتر فائزه ارکان متولد سال 1349، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه، دارای دکترای زبان شناسی همگانی از دانشگاه تهران 1386، کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی از دانشگاه تهران 1377، کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد قم 1372 می باشد.

کتاب های فائزه ارکان

صرف