فرانسیس کاتامبا

فرانسیس کاتامبا

فرانسیس ایکس کاتامبا (متولد 1947) یک زبان شناس بریتانیایی تبار اوگاندا است. او در حال حاضر استاد بازنشسته دپارتمان زبان شناسی و زبان انگلیسی دانشگاه لنکستر انگلستان است. تحقیقات او بر آواشناسی و ریخت شناسی لوگاندا، واج شناسی و ریخت شناسی انگلیسی، نظریه صرفی، نظریه واج شناسی و زبان شناسی آفریقا متمرکز است.

کتاب های فرانسیس کاتامبا

واژشناسی