حسن سرشتی

حسن سرشتی

حسن سرشتی متولد سال 1344، استاد پردیس علوم / دانشکده شیمی، شیمی تجزیه | نانو شیمی، عضو و دبیر شورای پژوهشی سازمان ملی استاندارد ایران ۱۳۹۶، عضو هیات ممیزه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ۱۳۹۶←۱۳۹۸، رئیس پژوهشگاه استاندارد ۱۳۹۵←۱۳۹۷، عضو هیات ممیزه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ۱۳۹۵←۱۳۹۶، سرپرست پژوهشگاه استاندارد ۱۳۹۵←۱۳۹۵، عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی ۱۳۹۳←۱۳۹۵، شورای آموزشی دانشکده شیمی ۱۳۹۳←۱۳۹۵، مدیر بخش شیمی تجزیه ۱۳۹۳←۱۳۹۵، رئیس کمیته راهبردی استاندارد ۱۳۹۲←۱۳۹۴، مدیر بخش شیمی تجزیه ۱۳۹۲←۱۳۹۳، عضو شورای پژوهشی موسسه باستان شناسی دانشگاه ۱۳۹۲←۱۳۹۵، مدیر بخش شیمی تجزیه ۱۳۹۱←۱۳۹۲، مدیرکل خدمات پژوهشی و رییس موسسه انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۸۹←۱۳۹۰، عضو کمیته تامین تجهیزات و اطلاعات علمی دانشگاه ۱۳۸۸←۱۳۹۱ می باشد.

کتاب های حسن سرشتی

شیمی تجزیه در محیط زیست