مرتضی حامدی

مرتضی حامدی

مرتضی حامدی متولد سال 1338؛ شاعر معاصر می باشد.

کتاب های مرتضی حامدی

دنیز آناسی


می گویم می گوید