قوام الدین زاهدی امیری

قوام الدین زاهدی امیری

قوام الدین زاهدی امیری متولد سال 1335، استاد بازنشسته پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی، مدیرگروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی امور پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران، عضو مجمع عمومی کمیسیون ملی صنوبر، عضو هیات مدیره انجمن علمی جنگلبانی ایران، مشاور امور جنگل رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، نایب رییس انجمن جنگلبانی ایران، عضو کمیته اجرایی همایش ملی جنگلهای زاگرس، چالشها، تهدیدها، و فرصت ها، نماینده رییس در شورای علمی پردیس می باشد.

کتاب های قوام الدین زاهدی امیری