مهدی گرجی

مهدی گرجی

مهدی گرجی متولد سال 1349؛ نویسنده ایرانی می باشد.

کتاب های مهدی گرجی

نفوذ راهبردی در نظام دینی