سارا کانینگهام

سارا کانینگهام

سارا کانینگهام بیش از بیست و پنج سال در ELT کار کرده است، در ابتدا به عنوان معلم، مربی معلم و مدیر مطالعات. او در یونان، اسپانیا، مجارستان، آرژانتین و بریتانیا کار کرده است و در بیست سال گذشته در نوشتن مطالب ELT مشغول بوده است. او به همراه پیتر مور در نویسندگی Cutting Edge و New Cutting Edge همکاری داشته است و در نویسندگی تعدادی از عناوین در سری Headway Pronunciation و Making Headway نقش داشته است.

کتاب های سارا کانینگهام

Cutting Edge 3rd Starter


Cutting Edge 3rd Elementary


Cutting Edge 3rd Pre-Intermediate


Cutting Edge 3rd Intermediate