دایان هال

دایان هال

دایان هال یک چهره برجسته در زبان ELT است و همراه با بسیاری دیگر، گرامر و زبان انگلیسی زبان آموزان پیشرفته لانگمن را تالیف کرده است. یک "دانشجوی ابدی"، او دارای مدارک تحصیلی از کارشناسی ارشد تا دیپلم در مطالعات فیلم است. دایان یکی از نویسندگان سطح ابتدایی زبان انگلیسی کامل است.

کتاب های دایان هال

New Total English Elementary