یی تئودورا اوزاکی

یی تئودورا اوزاکی

یی ایولین تئودورا کیت اوزاکی (ایکو سئودورا اوزاکی، دسامبر 1870 – 28 دسامبر 1932) اویی یا تئودورا مترجم اوایل قرن بیستم داستان های کوتاه و افسانه های ژاپنی بود. ترجمه‌های او نسبتاً لیبرال بود، اما محبوبیت زیادی داشت و پس از مرگش چندین بار تجدید چاپ شد.

کتاب های یی تئودورا اوزاکی

افسانه های ژاپنی