فرزانه کردی

فرزانه کردی

فرزانه کردی نویسنده ایرانی متولد۱۳۵۹تهران، لیسانس ادبیات فارسی می باشد.

کتاب های فرزانه کردی

قصه های روزنامه