گریگوری اوستر

گریگوری اوستر

ریگوری بنتسیونوویچ اوستر نویسنده و فیلمنامه نویس روسی است. وی برای بیش از 70 فیلم انیمیشن فیلمنامه نویسی کرده است و "یکی از مهمترین نویسندگان زنده روسی کتابهای کودکان محسوب می شود.

کتاب های گریگوری اوستر

ماجراهای هاپو 1


ماجراهای هاپو 3


ماجراهای هاپو 4


ماجراهای هاپو 2