الین آر بوریس دونچونستانگ

الین آر بوریس دونچونستانگ

 الین آر بوریس دونچونستانگ (Eileen R. Borris-Dunchunstang) یک سخنران و مربی مشهور بین المللی در بخش بخشش، آشتی، حل تعارض، و بهبودی تروما است. دکتر بوریس دانچونستانگ مدیر آموزش مؤسسه دیپلماسی چندگانه در واشنگتن دی سی است. او برای آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) و صندوق توسعه سازمان ملل متحد برای زنان (UNIFEM) کار کرده است و صدها کار، کارگاه ها و سمینارها در سراسر جهان را انجام داده است.

کتاب های الین آر بوریس دونچونستانگ

در ستایش بخشایش