تریسی دانگان

تریسی دانگان

تریسی دانگان (Tracy Donegan) یک ماما ثبت شده، نویسنده، بنیانگذار GentleBirth و مدافع تجربیات مثبت تولد است. تریسی (متولد دوبلین) نویسنده ای است که در مشاوره های مربوط به بارداری و زایمان برای چندین نشریه اروپایی مشارکت دارد.

کتاب های تریسی دانگان

ذهن آگاهی در بارداری