مایک پاور

مایک پاور

مایک پاور استاد روانشناسی بالینی در دانشگاه ادینبورگ و یک روانشناس بالینی شاغل در بیمارستان سلطنتی ادینبورگ است. او قبلاً یک مدرس ارشد در دانشگاه لندن بود و به عنوان روانشناس بالینی در بیمارستان گای و در بیمارستان‌های مادزلی و بتلم کار کرده است. او برای شورای تحقیقات پزشکی کار کرده و سال ها مشاور پژوهشی سازمان جهانی بهداشت بوده است.

کتاب های مایک پاور