نجمه حمید

نجمه حمید

 دکتر نجمه حمید متولد سال 1346، دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه روانشناسی می باشد.

کتاب های نجمه حمید