لارنس دبلیو لزوت

لارنس دبلیو لزوت

دکتر لارنس دبلیو لزوت (Lawrence W. Lezotte)، به عنوان سخنگوی برجسته تحقیقات و اجرای موثر مدارس شناخته می شود. او کتاب های متعددی را بر اساس هفت همبستگی مکتب های مؤثر نوشته است.

کتاب های لارنس دبلیو لزوت

فعالیت های مدارس اثربخش