کلر ملنتین

کلر ملنتین

من مشتاق کمک به کودکان و خانواده‌ها هستم تا امید و شفا پیدا کنند، و از یک رویکرد بازی‌درمانی بازی‌درمانی برای التیام آسیب‌ها، بدرفتاری‌ها و آسیب‌های گذشته استفاده می‌کنم. اغلب از من می پرسند: "چرا کار با کودکان و نوجوانان آسیب دیده را انتخاب می کنید؟" در طول سال‌های متمادی من به عنوان پزشک، لذت‌بخش‌ترین تجربه این است که کودکی را ببینم که از آسیب و صدمه دیده است، دوباره واقعاً بخندد و صدای درون خود را از طریق روند بهبودی پیدا کند. این علاقه و آرزوی من برای هر یک از مشتریانم است که با آنها کار می کنم.

کتاب های کلر ملنتین

بازی درمانی