مایکل فیرست

مایکل فیرست

مایکل بی فرست (متولد 1956) یک روانپزشک آمریکایی است که بر معیارهای تشخیصی اختلالات روانی تمرکز دارد. او استاد روانپزشکی بالینی در دانشگاه کلمبیا است. اول یکی از ویراستاران DSM-IV-TR، ویرایشگر متن و معیارهای DSM-IV، و ویرایشگر مصاحبه بالینی ساختاریافته برای DSM-IV بود. او همچنین به عنوان مشاور سازمان بهداشت جهانی برای بازنگری ICD-11 خدمت کرد.

کتاب های مایکل فیرست