مجید محمودعلیلو

مجید محمودعلیلو

دکتر مجید محمودعلیلو متولد سال 1343، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز ـ متخصص روان شناسی بالینی، دارای کارشناسی روان شناسی بالینی از سال 1365 تا سال 1369 دانشگاه تبریز، کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی از سال 1369 تا سال 1372 دانشگاه علوم پزشکی ایران، و دکترا روان شناسی بالینی از سال 1377 تا سال 1382 دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد.

کتاب های مجید محمودعلیلو

آزمون بندر گشتالت