ماری تی بنیج

ماری تی بنیج

دکتر ماری بنیچ (Marie T. Banich)، استاد روانشناسی در دانشگاه کلرادو بولدر است، جایی که او همچنین به عنوان مدیر مؤسسه علوم شناختی، یک مؤسسه چند رشته ای که به کاوش در علم ذهن اختصاص دارد، خدمت می کند.

کتاب های ماری تی بنیج