مهدی سعدوندی

مهدی سعدوندی

مهدی سعدوندی متولد 1353 تهران، دارای کارشناسی ارشد پیوسته مهندسی معماری، دانشگاه هنر اصفهان 1380، دکترای معماری، دانشگاه شهید بهشتی تهران 1388، و عضو هیأت علمی معماری دانشگاه هنر اصفهان از سال 1388 می باشد.

کتاب های مهدی سعدوندی

بر فراز لافت