سو اتکینز

سو اتکینز

سو اتکینز یک مجری تلویزیونی است. اتکینز در برنامه This Morning ITV ظاهر می شود که در آن مسائل مربوط به والدین را ارائه می دهد.

کتاب های سو اتکینز