اعظم نوری نیا

اعظم نوری نیا

اعظم نوری نیا متولد سال 1358، دارای کارشناسی ­ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان (سال 1385)،  پژوهشگر مؤسسۀ ادب پژوهی شیعی، از سال 91 تاکنون می باشد.

کتاب های اعظم نوری نیا

گردآفرید