سهیلا صارمی

سهیلا صارمی

سهیلا صارمی پژوهشگر، شاعر، استادیار - واحد تهران مرکز، هیات تحریریه فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی متولد سال 1333 می باشد.

کتاب های سهیلا صارمی

از ابر پاره های زاگرس