تامس پرسیوال اسپیر

تامس پرسیوال اسپیر

توماس جورج پرسیوال اسپیر OBE (1901-1982) مورخ بریتانیایی جنوب آسیای مدرن، به ویژه دوره استعمار آن بود. او هم در دانشگاه کمبریج و هم در کالج سنت استفان دهلی تدریس می کرد. پرسیوال اسپیر که در سال 1901 در باث به دنیا آمد، در مدرسه مونکتون کامب و بعداً در کالج سنت کاترین در کمبریج تحصیل کرد و در آنجا تاریخ خواند. او مدتی از زمان خود را در آنجا به قایقرانی در تیم قایقرانی کمبریج گذراند. او پس از آن به هند رفت و از سال 1924 تا 1940 در کالج سنت استفان دهلی به تدریس تاریخ اروپا و انگلیس پرداخت.
در سال 1943 اسپیر معاون وزیر دولت هند در بخش اطلاعات و پخش شد. او همچنین برای مدتی در سال 1944 به عنوان تازیانه دولتی در مجلس فدرال، که پیشروی پارلمان مستقل هند بود، خدمت کرد.
پس از جنگ، اسپیر به کمبریج بازگشت، همکار و بورسار کالج سلوین و بعداً مدرس دانشگاه در تاریخ جنوب آسیا شد. او یک سال را در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی به عنوان استاد مدعو گذراند.
پرسیوال اسپیر در مراسم افتخارات سال نوی 1946 نشان شایستگی (OBE) را دریافت کرد.

کتاب های تامس پرسیوال اسپیر

تاریخ هند (جلد اول)