سروش کسائیان

سروش کسائیان

سروش کسائیان نویسنده ایرانی متولد سال 1329 می باشد.

کتاب های سروش کسائیان

گفتگوی بی اختلاف تمدن ها