علی ناظمی اردکانی

علی ناظمی اردکانی

علی ناظمی اردکانی متولد سال 1367، دانش آموخته دکتری، فلسفه، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است.

کتاب های علی ناظمی اردکانی