محسن نیازی

محسن نیازی

محسن نیازی متولد سال 1344، استاد دانشکده علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی می باشد. وی دارای دکترای جامعه شناسی - توسعه (138)، فوق لیسانس علوم اجتماعی - جامعه شناسی (1371) و لیسانس علوم اجتماعی - دبیری (1368) می باشد.

کتاب های محسن نیازی

پروپوزال نویسی


مشارکت سیاسی


هویت


ترک پایدار اعتیاد


جامعه شناسی شهروندی


شهروندی


جامعه شناسی قتل


عشق و قدرت