منصوره فصیح

منصوره فصیح

منصوره فصیح متولد سال 1357، نویسنده ایرانی می باشد.

کتاب های منصوره فصیح

مالکیت فکری