عباس حیدری

عباس حیدری

دکتر سید عباس حیدری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز نویسنده ایرانی متولد سال 1336 می باشد.

کتاب های عباس حیدری

مبانی مدیریت کارآفرینی