همایون خوشروان

همایون خوشروان

همایون خوشروان متولد سال 1346، رئیس گروه مدیریت مناطق ساحلی، مرکز ملی مطالعات تحقیقات دریای خزر و همچنین عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات آب، مدرک کارشناسی زمین شناسی را در سال 1368 از دانشگاه شهید بهشتی تهران، مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال 1372 از دانشگاه اصفهان و مدرک دکتری تخصصی زمین شناسی را از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1378 اخذ نمود.
وی از سال 1372 تا 1374 به عنوان کارشناس زمین شناسی دریائی در مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر و شرکت آب منطقه ای مازندران به فعالیت پرداخت.
از سال 1375 تا 1381 به عنوان رئیس گروه مهندسی سواحل در مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، سازمان مدیریت منابع آب ایران مشغول به فعالیت بود و از سال 1381 تاکنون به عنوان رئیس گروه مدیریت سواحل مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، مؤسسه تحقیقات آب فعالیت می کند.  

کتاب های همایون خوشروان