اصغر جعفری ولدانی

اصغر جعفری ولدانی

 اصغر جعفری ولدانی متولد سال 1330؛ استاد تمام حوزه عربستان پژوهی است. ایشان در گروه آموزشی روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی ره عضویت دارد.

کتاب های اصغر جعفری ولدانی

ایران و حقوق بین الملل