مهرداد رایجیان اصلی

مهرداد رایجیان اصلی

مهرداد رایجیان اصلی متولد سال 1355، استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»، دارای کارشناسی حقوق، کارشناسی ارشد حقوق جنایی و جرم شناسی، دکتری حقوق جنایی و جرم شناسی می باشد.

کتاب های مهرداد رایجیان اصلی

کلیات جرم شناسی


جرم رایانه ای و بزه دیدگی زنان