خسرو تقی زاده

خسرو تقی زاده

خسرو تقی زاده متولد سال 1361، کارآفرین صنعت بیمه، مدرس فروش و نویسنده کتاب می باشد.

کتاب های خسرو تقی زاده

رستگاری در بیمه