المیرا مردانه

المیرا مردانه

المیرا مردانه کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید بهشتی است. او فراگیری موسیقی را از ۷ سالگی با ساز تمبک شروع کرد و مبانی موسیقی ایرانی و ساز کمانچه به عنوان ساز تخصصی را نزد اساتیدی چون محمد مقدسی،اردشیر کامکار،سیامک جهانگیری،سامر حبیبی و شروین مهاجر فرا گرفت.

کتاب های المیرا مردانه