ناصر تاجیک

ناصر تاجیک

ناصر تاجیک کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد فلسفه غرب از دانشگاه ادبیات فارسی و زبان های خارجی علامه طباطبایی موضوع پایان نامه ایشان نقد برداشت لئو اشتراوس از فلسفه ی سیاسی افلاطون بوده است.

کتاب های ناصر تاجیک