علی قاسمیان نژاد

علی قاسمیان نژاد

دکتر علی قاسمیان نژاد، دکترای تخصصی روانشناسی. حیطه فعالیت ایشان زوج درمانی، ایماگوتراپی، روابط عاطفی، سوگ. دانش آموخته موسسه ایماگوتراپی آمریکا
برگزار کننده کارگاه های آموزشی در زمینه مهارت های زندگی، مهارت های انتخاب همسر و مشاوره پیش از ازدواج، مدیریت زمان و تمرکز و کارگاه های تخصصی ویژه مشاوران و درمانگران با موضوعات زوج درمانی شناختی و رفتاری، مبانی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، تربیت مربی مهارت های زندگی و درمان شناختی-رفتاری خیانت.

کتاب های علی قاسمیان نژاد

به وقت مرگ


مغز و عشق