بهمن حاج امینی

بهمن حاج امینی

بهمن حاج امینی عضو هیئت انتخاب جشنواره موسیقی نواحی ایران و پژوهشگر موسیقی می باشد.

کتاب های بهمن حاج امینی

موسیقی کردهای هورامان