الکساندر باتیانی

الکساندر باتیانی

پروفسور دکتر الکساندر باتیانی (Alexander Batthyány) مدیر مؤسسه تحقیقاتی روانشناسی نظری و مطالعات شخصی در دانشگاه پازمانی پیتر، بوداپست است. او دارای کرسی ویکتور فرانکل برای فلسفه است.

کتاب های الکساندر باتیانی

معنا