مهدی شهبازی

مهدی شهبازی

مهدی شهبازی متولد سال 1357، دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، عضو کمیسیون آموزش المپیک، نایب رئیس انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران، عضو کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون جهانی IZSF، عضو کمیسیون همبستگی المپیک (سولیداریتی) می باشد.

کتاب های مهدی شهبازی

مذاکره


تفویض اختیار


مدیریت زمان


روان شناسی ورزشی


الگ یا شهر در محاصره